Google จะเพิ่มตัวบล็อกโฆษณาใน Chrome มีผลต้นปี 2018

Google ออกประกาศจะเพิ่มตัวบล็อกโฆษณาลง Google Chrome เริ่มต้นในช่วงปี 2018 นี้ โดยมีเงื่อนไขสำหรับการบล็อกโฆษณาคือ โฆษณาที่จะถูกบล็อกเป็นโฆษณาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ Better Ads Standards ของกลุ่ม Coalition for Better Ads ที่ Google และ Facebook ร่วมกันก่อตั้ง หากตัวบล็อกโฆษณาดังกล่าวใช้ได้ผลดี ก็จะทำให้ผู้ใช้ Chrome ไม่ต้องใช้ตัวบล็อกโฆษณาตัวอื่นๆอีก