Google ยก K8s ให้กับทางมูลนิธิ Cloud Native ดูแลทั้งหมด

Google ตัดสินใจที่จะให้ทางมูลนิธิ Cloud Native ดูแลโครงการ Kubernetes (K8s) ต่อทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม โครงการนี้เป็นโครงการที่ทาง Google ตั้งขึ้นมาเอง เพื่อดูแลและรับผิดชอบ K8s ต่อไป โดยโครงการนี้จะเน้นเรื่องของ Open Source และการพัฒนา Software ที่เกิดสังคมแห่งการพัฒนาขั้นสูง แม้แต่ Microsoft และ AWS ก็ยังให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ด้วย

ณ เวลานี้ จึงทำให้โครงการ CNCF เป็นผู้บริหารจัดการ Kubernetes อย่างสมบูรณ์ 100%