Nintendo เปิดใช้งานระบบผู้ใช้งานใหม่ สามารถใช้งานข้ามแพลตฟอร์มได้แล้ว

มีข่าวมาแจ้ง Nintendo เปิดใช้งานระบบผู้ใช้งานใหม่ ทำให้สามารถใช้งานข้ามแพลตฟอร์มได้แล้ว กล่าวคือสามารถใช้ได้กับทุกเครื่องเกมของ Nintendo รวมทั้งแอพพลิเคชั่นบนมือถือด้วย ในข่าวรายงานว่าเปิดให้ใช้งานแล้วทั่วโลก (แต่ลองแล้วในไทยยังไม่รับรองรับ) โดยใช้ Nintendo Network ID ในการลงทะเบียนใช้งาน หรือจะใช้ข้อมูลล็อกอิน Google, Facebook, Twitter ก็ได้